Gail Bowen
Writer
Yorkshire Philharmoni Choir logo